1398/02/13 06:15 قبل از ظهر نظرات ()
عاشقانه
بی تو، شهریور من
نسخه ای از پاییز است…

فردی که فکر می کند برگ ریزان پاییزی به معنی مرگ برگ هاست
هرگز رقص آن ها را در روزهایی که باد می وزد ندیده است!

پاییز، بهاری است که عاشق شده است...
پاییز مرا عاشق می کند و باران عاشق تر...
حالا تو بگو این باران پاییزی با من چه می کند؟

غم انگیز است پاییز و غم انگیز تر این است که
وقتی تو باشی و من برگ ها را با خیالت تنها قدم بزنم …